Regulament SAJ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ

Secțiunea I

Principii si modalități de exercitare ale asistenței judiciare

 Art.1. Asistența judiciară urmărește să asigure exercitarea deplină si calificată a tuturor atributelor dreptului la apărare al beneficiarilor săi.

Art.2. Asistența judiciară și/sau extrajudiciară este asigurată de avocații baroului care formulează opțiuni în acest sens și/sau atunci când, numărul acestora este insuficient, prin avocații desemnați în acest sens de decan sau delegații acestuia, numai cu acordul prealabil al acestuia.

Art.3. Acordarea asistenței judiciare în cazurile prevăzute de lege se face numai în baza desemnării prin eliberarea delegației ca urmare a unei comunicări scrise din partea instanței, a organului de urmărire penală, de cercetare penală sau a organului administrației publice locale, adresată Serviciului de Asistență Judiciară (SAJ) din cadrul baroului.

Art.4. Acordarea asistenței extrajudiciare, în cazurile prevăzute de lege, se face numai în baza desemnării în acest sens de către decan sau delegații acestuia.

Art.5. Nici o împrejurare excepțională nu poate fi invocată pentru acordarea de asistență judiciară fără desemnarea din partea Serviciului de Asistență Judiciară (solicitarea adresată în mod direct avocatului de către instanțe sau organe de urmărire si de cercetare penală, expirarea mandatului de arestare, amenințare cu aplicarea unei amenzi avocatului, etc.).

Art.6. Încălcarea de către avocați a dispozițiilor de mai sus constituie abatere disciplinară gravă și poate fi sancționată cu excluderea din avocatură. Consiliul baroului va hotărî asupra efectuării cercetării disciplinare și eventual va pune în mișcare acțiunea disciplinară, sesizând Comisia de disciplină competentă.

Art.7. Încălcarea regulilor stabilite prin prezenta hotărâre de către salariații Serviciului de Asistență Judiciară, constituie abatere disciplinară gravă, poate determina desfacerea contractului de muncă.

 

Secțiunea II

 Coordonarea si funcționarea SAJ

 

Cap I Coordonarea SAJ

 Art.8. S.A.J. este coordonat de decanul baroului asistat de 4 consilieri coordonatori, câte unul la fiecare instanță din teritoriu asistați fiecare de un număr de cate 5 avocați referenți.

Art.9. În cadrul SAJ este încadrat un funcționar pe post de Director coordonator, subordonat ierarhic decanului.

 

Cap II Atribuțiile decanului

 Art.10. Decanul are următoarele atribuții:

a) reprezintă Serviciul de Asistență Juridică în relația cu autoritățile, salariații S.A.J. si orice alte persoane;

b) desemnează consilierii care îl asistă în coordonarea activității serviciului și îi înlocuiește prin decizie motivată;

c) aprobă cererile de Asistența judiciară si extrajudiciară în condițiile legii;

d) emite dispoziții obligatorii în ceea ce privește organizarea S.A.J.;

e) soluționează plângerile formulate împotriva rezoluțiilor consilierilor care îl asistă;

f) acordă viza pentru efectuarea plății activităților de asistență judiciară în condițiile art.67 din Regulament.

g) sesizează U.N.B.R. în vederea amendării si completării protocolului privind stabilirea onorariilor pentru avocații care acordă asistență juridică din oficiu sau asistență juridică gratuită la cerere.

Art.11. Decanul își poate delega oricare dintre atribuții cu excepția celor prevăzute de dispozițiile art.10 lit. a), b), si e), oricăruia dintre consilierii coordonatori.

Art.12. În caz de interimat sau imposibilitate temporară de a-si exercita funcția, prodecanul este înlocuitorul de drept al decanului.

 

Cap III Atribuțiile consilierilor coordonatori

 Art.13. Consilierii care asistă decanul au următoarele atribuții:

a) reprezintă SAJ în relația cu autoritățile judiciare atunci când sunt delegați de decan sau în situații de urgență, atunci când decanul este în imposibilitate de a își exercita aceasta atribuție;

b) coordonează activitatea de Asistență judiciară;

c) organizează serviciul de Asistență judiciară;

d) conduc activitatea comisiei avocaților referenți în cadrul serviciului, prezidând ședințele acestora;

e) urmăresc implementarea regulamentului de organizare al serviciului și emit dispoziții obligatorii în aplicarea acestuia;

f) întocmesc propuneri către decan în vederea exercitării atribuției privind normele metodologice de aplicare a regulamentului de organizare si funcționare a SAJ, conținutul delegației, al opțiunii si al referatelor întocmite de avocații din oficiu sau de funcționarii SAJ precum și în orice privință vor aprecia necesar;

g) întocmesc si publică recomandări cu privire la conduita procesuală;

h) dispun aprobarea sau refacerea propunerii de repartizare a cauzelor întocmite de funcționarul sef al SAJ;

i) solicită funcționarilor SAJ si avocaților care au formulat opțiuni pentru asigurarea asistenței din oficiu întocmirea unor referate explicative, când se impune.

j) urmăresc activitatea avocaților care asigură asistența juridică din oficiu și aplică sancțiuni specifice pentru abaterile de la prevederile prezentului regulament;

k) controlează activitatea departamentului cât si a avocaților referenți;

l) numesc si revocă membrii comisiei avocaților referenți;

m) sesizează în scris Consiliului Baroului abaterile săvârșite de avocați [potrivit art. 70 alin. (2) din Legea nr. 51/1995, modificată si completată]

Art.14. Consilierii coordonatori sunt asistați de un număr de cinci avocați referenți cărora le pot delega în scris oricare dintre atribuții, cu excepția celor prevăzute de dispozițiile art. 13 lit. a), b), c), d), e), l) si m).

 

Cap IV Atribuțiile avocaților referenți

 Art.15. Avocații referenți au următoarele atribuții:

a) colectează sesizări si proiecte de lege ferenda întocmite de avocați;

b) promovează toate sectoarele de activitate ale SAJ;

c) monitorizează si cercetează sesizările primite formal sau informal;

d) solicită si primesc referate din partea funcționarilor S.A.J. sau precizări si completări ale plângerilor formulate de avocați sau de beneficiarii asistenței judiciare si/sau extrajudiciare;

e) întocmesc referate si propuneri cu privire la problemele sesizate;

f) verifică lista opțiunilor completată de funcționarul sef si soluționează contestațiile vizând omisiunile acesteia;

g) sesizează consilierii cu privire la chestiunile date de regulament în competența acestora.

 

Cap V Atribuțiile funcționarilor SAJ

 Art.16. Funcționarii SAJ au următoarele atribuții:

a) primesc, înregistrează si arhivează cererile de asigurare a asistenței judiciare si cererile de asigurare a asistenței din oficiu formulate de organele competente si sesizările acestora cu privire la asistența asigurată în cauză;

b) primesc, înregistrează, arhivează si trimit spre competentă soluționare opțiunile, cererile, sesizările si propunerile beneficiarilor si ale avocaților;

c) eliberează avocaților desemnați ori colaboratorilor acestora delegații sau, în situații de urgență, le comunică în timp util organelor solicitante prin orice mijloace de comunicare la distanță (fax, e-mail, curierat rapid) apte să asigure primirea lor în termenul solicitat, sub luare de dovadă;

d) notifică avocații care au formulat opțiuni cu privire la desemnarea lor în cauze, cu privire la programarea pentru plata onorariilor cuvenite, cu privire la obligația de a depune referate explicative sau cu privire la soluțiile date sesizărilor si propunerile acestora prin mijloace de comunicare care să confirme primirea notificării sau sub obligația încheierii unui proces verbal în acest sens, însușit în cel mai scurt timp de avocatul în cauză;

e) asigură afișarea regulamentului, normelor si instrucțiunilor obligatorii si a recomandărilor formulate de conducerea SAJ în condiții de maximă vizibilitate în incinta spațiilor SAJ si postarea acestora în mediu informatic;

f) păstrează în suport fizic si informatic evidențele obligatorii pentru repartiții si pentru fiecare cauză în parte în temeiul prezentului regulament si a normelor si instrucțiunilor dispuse în aplicarea acestuia;

g) colectează si sintetizează datele de introdus în dosarul de evidență al fiecărui avocat desemnat să asigure asistența juridică din oficiu sau gratuită;

h) întocmesc si comunică în termenul dispus informările si referatele explicative ce le-au fost solicitate de decan, consilieri, avocații referenți si de funcționarul sef;

i) întocmesc jurnalul zilnic de activitate si propunerile semestriale de ameliorare a funcționarii SAJ;

j) sesizează de îndată decanul, consilierii coordonatori sau funcționarul șef cu privire la incidentele procedurale grave semnalate de avocații desemnați în cursul asigurării asistenței juridice;

k) asigură conservarea si buna întrebuințare a mijloacelor fixe si consumabilelor puse la dispoziția lor;

l) îndeplinesc orice alte atribuții date în sarcina lor prin prezentul regulament sau normele si instrucțiunile dispuse în aplicarea acestuia.

ART.17. Directorul SAJ are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea funcționarilor SAJ.

b) urmărește modul în care aceștia își îndeplinesc atribuțiile de serviciu.

c) asigură de îndată suportul avocatului desemnat din oficiu în privința incidentelor procesuale grave sesizate de aceștia;

d) sesizează de îndată decanul si/sau consilierii coordonatori cu privire la incidentele procedurale grave semnalate de avocații desemnați în cursul asigurării asistenței juridice;

e) soluționează contestațiile privind lista de opțiuni afișată;

f) întocmește propunerea de repartizare a cauzelor după consultarea consilierilor coordonatori ori a avocaților referenți;

g) centralizează si comunică consilierilor coordonatori cererile, propunerile și sesizările avocaților, beneficiarilor asistenței si organelor solicitante;

h) verifică zilnic modul de afișare a regulamentului, normelor, instrucțiunilor si recomandărilor emise în aplicarea acestuia, precum si a repartizării cauzelor.

i) solicită si primește referate din partea funcționarilor SAJ, sau precizări si completări ale plângerilor formulate de avocați sau de beneficiarii asistenței juridice;

j) întocmește periodic referate privind necesarul de achiziții, bugetul necesar bunei funcționari a S.A.J si propuneri privind eficientizarea funcționării serviciului;

k) întocmește corespondența SAJ cu organele solicitante, cu beneficiarii asistenței, cu avocații desemnați si cu autorii sesizărilor potrivit indicațiilor consilierilor coordonatori ori ale avocaților referenți delegați de aceștia;

l) întocmește si comunică, în termenul dispus, informările si referatele explicative ce le-au fost solicitate de decan, consilieri, avocații referenți;

m) îndeplinește orice alte atribuții date în sarcina lor prin prezentul regulament sau normele si instrucțiunile dispuse în aplicarea acestuia.

 Cap. VI Indemnizație

 Art.18. Decanul, consilierii coordonatori si avocații referenți sunt retribuiți pentru activitățile prestate în cadrul S.A.J., sub forma unei indemnizații lunare ce se va achita în condițiile art. 160 din Statutul profesiei de avocat, modificat prin Hotărârea U.N.B.R. nr.418/27.09.2008.

 

Secțiunea III

 Forme de exercitare ale asistenței judiciare

 

Cap I Asistența obligatorie/ Asistența din oficiu

 1.1  În faza urmării penale

 Art.19. La cererea prealabilă si motivată a organelor de urmărire penală, S.A.J. va desemna unul sau mai mulți avocați în vederea asigurării asistenței juridice din oficiu, în funcție de numărul învinuiților, existența unor interese contrare ale părților, precum si dacă există apărător ales si sunt incidente dispozițiile art.171 alin.4 din C.p.p.

Art.19¹ În cererile (adresele) organelor de urmărire penală este necesar să fie specificat, pentru fiecare dintre acestea, numărul învinuiților, dacă există interese contrare între aceștia, în dosarul ce face obiectul cauzei pentru care a fost eliberată adresa respectivă.

Art.20. Asistența judiciară se acordă în cazurile în care făptuitorul, învinuitul, inculpatul, partea vătămată sau partea civilă, într-un dosar penal, nu dispun de mijloace pentru plata onorariului cuvenit unui avocat, urmăresc sau trebuie să fie asistate de un avocat si interesele actului de justiție impun acest lucru, iar organul judiciar, în condițiile legii, stabilește aceste împrejurări prin comunicarea motivată, adresată în scris, prin care solicită baroului desemnarea unui avocat pentru acordarea asistenței judiciare.

Art.21. S.A.J. va desemna avocați din oficiu, contactând telefonic avocații care au formulat opțiuni, în ordinea determinată de repartiția lunară, întocmind un proces verbal în acest sens.

Art.22. Avocații care au formulat opțiuni pentru acest sector al asistenței judiciare din oficiu nu vor putea refuza nemotivat cauza.

Art.23. Avocatul care își manifestă disponibilitatea de a asigura Asistența judiciară din oficiu, se va prezenta în fața organelor de urmărire penală pentru a asigura asistența juridică obligatorie a învinuitului sau inculpatului, numai atunci când solicitantul precizează că nu este asistat de apărător ales, sau sunt incidente dispozițiile art.171 alin.4 C.p.p..

Art.24. Avocatul din oficiu desemnat în cauză se va asigura că învinuitului i se prezintă învinuirea care i se aduce si motivele pe care se întemeiază aceasta si că anterior audierii sale i-au fost aduse la cunoștință drepturile sale procesuale, consemnând aceste împrejurări într-un referat, contrasemnat de învinuit, pe care îl va depune în dosarul de urmărire penală si în copie la dosarul întocmit de S.A.J..

Art.25. Avocatul este dator să depună toate diligențele, ca persoanei pe care o asistă să nu îi fie încălcate drepturile de care beneficiază în faza de urmărire penală si care sunt garantate atât de Constituția României, de Codul de Procedură Penală si în special de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Art.26. Avocatul care asigură asistența judiciară din oficiu va formula plângere împotriva actelor efectuate de organele de urmărire penală atunci când consideră că sunt nelegale sau netemeinice, ori că aduc atingere drepturilor procesuale ale învinuitului sau inculpatului pe care îl asistă.

Art.27. Avocatul din oficiu va formula cereri, excepții si va propune probe pentru a asigura o apărare calificată, în acord cu clientul pe care îl asistă, consemnând în referat solicitările beneficiarului în privința cererilor, excepțiilor si probatoriului.

Art.28. În ipoteza în care în cauză mandatul avocatului din oficiu desemnat încetează prin asigurarea asistenței juridice prin avocat ales, acesta va menționa în dosarul întocmit de S.A.J., urmând ca organul competent să se pronunțe asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului din oficiu pentru asistența deja asigurată.(Anexa 1)

Art.29. În ipoteza în care cauza în care a fost desemnat avocat din oficiu este conexată altei cauze în care învinuitul este asistat de avocat ales, mandatul apărătorului din oficiu încetează de drept, urmând ca organul competent să se pronunțe asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului din oficiu pentru asistența deja asigurată în temeiul referatului depus de acesta.

Art.30. În situația în care față de învinuit sau inculpat, se formulează propunere de arestare preventivă, avocatul din oficiu care a asigurat asistența judiciară, asigură asistența si în fața instanțelor competente cu soluționarea pe fond si în recurs a propunerii de arestare, atunci când a obținut si atestat în referat acordul special al beneficiarului, dacă are dreptul de a pune concluzii la aceste instanțe.(Anexa 2)

Art.31. Atunci când avocatul desemnat în faza de urmărire penală nu se poate prezenta la judecată privind propunerea de arestare preventivă provizorie ori atunci când nu a obținut acordul expres al beneficiarului, va anunța în cel mai scurt timp Serviciul de Asistența Judiciară din cadrul baroului iar acesta din urmă va desemna un avocat care îi va asigura asistența juridică obligatorie în fața instanțelor competente.

Art.32. În cazul în care s-a dispus arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului, în temeiul art. 172 alin. (2) din Codul de Procedură Penală, avocatul desemnat din oficiu va formula cerere spre a fi încunoștințat despre orice acte de urmărire penală vor fi efectuate în cauză si despre eventualele prelungiri ale arestării preventive, depunând o copie a acesteia si în dosarul format de SAJ, în temeiul căreia îi vor fi eliberate delegațiile aferente propunerilor de prelungire.

Art.33. Serviciul de Asistență Judiciară va desemna de asemenea un alt avocat din oficiu numai atunci când avocatul din oficiu din faza de urmărire penală a notificat S.A.J. cu privire la imposibilitatea de a se prezenta la eventualele propuneri de prelungire a arestării preventive formulate în privința inculpatului pe care îl asistă sau atunci când acesta nu își menține acordul special manifestat, revocându-l în scris si comunicând aceasta împrejurare S.A.J..

Art.34. Avocatul din oficiu desemnat învinuitului sau inculpatului care a rămas arestat, va participa la prezentarea materialului de urmărire penală, moment în care va înceta activitatea de asistență exercitată în cursul fazei de urmărire penală.

Art.35. În ipoteza în care cauza în care a fost desemnat apărător din oficiu este conexată altei cauze în care învinuitul este asistat de alt avocat din oficiu, învinuitul va fi asistat de primul avocat desemnat în cauză, mai puțin în situația în care acesta notifică SAJ renunțarea sa la mandat.

Art.36. În situația în care învinuitul sau inculpatul a fost sau este arestat, asistența din oficiu la verificarea legalității arestării preventive va fi asigurată de avocatul care a asigurat asistența juridică atât în cursul urmăririi penale cât si la arestarea sau prelungirea arestării învinuitului/inculpatului.

Art.37. În ipoteza în care cauza înregistrează o disjungere, avocatul care a asigurat asistența juridică din oficiu are prioritate la desemnarea în cauza disjunsă.

 

1.2  În faza cercetării judecătorești

 Art.38. Urmare cererii motivate si prealabile a instanțelor de judecată, S.A.J. va desemna inculpatului/inculpaților si părții/părților vătămate câte un avocat din oficiu, în măsura în care părțile care necesită asistența juridică din oficiu nu vor avea interese contrare sau sunt incidente dispozițiile art.171 alin.4 C.p.p.

Art.38¹ În cererile (adresele) instanțelor este necesar să fie specificat, pentru fiecare dintre acestea, numărul inculpaților , dacă există interese contrare între aceștia, precum si dacă există apărător ales si sunt incidente disp. art.171 alin.4 C.p.p., în dosarul ce face obiectul cauzei, pentru care a fost eliberată adresa respectivă.

Art.38² Cererile prin care se solicită asistență juridică obligatorie/oficiu trebuie înaintate Serviciului de Asistență Juridică astfel:

a) pentru recurs împotriva măsurii arestului preventiv, adresele se vor înainta cu cel puțin 2 zile față de termenul fixat de instanță.

b) pentru prelungirea măsurii arestării preventive, adresele să fie înaintate către S.A.J. cu cel puțin 7 zile lucrătoare față de termenul fixat de instanță.

c) pentru celelalte cauze, adresele se vor înainta de către instanțe cu cel puțin 10 zile lucrătoare.

Art.39. Avocatul care a asigurat asistența judiciară din oficiu în cursul urmăririi penale va asigura asistența si în fața instanțelor competente cu soluționarea cauzei, atunci când a obținut si atestat în referat acordul special al beneficiarului, dacă are dreptul de a pune concluzii la aceste instanțe.(Anexa 2)

 Art.40. Asistența judiciară din oficiu încetează de drept în situația în care partea este asistată de avocat ales, cu respectarea dispozițiilor art. 158 din Statutul profesiei de avocat.

Art.41. În ipoteza în care, în cauză, mandatul avocatului din oficiu desemnat încetează prin asigurarea asistenței juridice prin avocat ales, acesta va menționa în referat activitățile prestate, îl va depune la dosarul cauzei si în copie la dosarul întocmit de SAJ, urmând ca organul competent să se pronunțe asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului din oficiu pentru asistența deja asigurată.(Anexa 1)

Art.42. Asistența judiciară din oficiu încetează de drept odată cu epuizarea fiecărei faze a cercetării judecătorești în măsura în care partea asistată nu își menține acordul special manifestat, cu consecința desemnării unui alt avocat din oficiu conform principiilor stabilite, prin prezentul Regulament.

Art.43. În măsura în care în referatul depus odată cu epuizarea fiecărei faze a cercetării judecătorești este obținut si atestat acordul expres al părții de a fi asistat de același avocat, acesta va fi desemnat cu prioritate.

Art.44. Avocatul din oficiu desemnat pentru o fază a cercetării judecătorești va fi desemnat să asiste partea si în recursul împotriva încheierilor ce pot fi atacate separat, în măsura în care a obținut si atestat acordul special al părții.

Art.45. Imposibilitatea de prezentare la termen sau la recursul la încheiere va fi comunicată de îndată S.A.J. și instanței de recurs, anterior termenului acordat în cauză sau termenului stabilit pentru soluționarea recursului, astfel încât să poată fi desemnat un alt avocat care îl va substitui pe avocatul inițial desemnat pentru termenul respectiv sau în cauza respectivă.

Art.45¹ Avocatul substituit poate recomanda SAJ pe avocatul substituent.

Art.46. Referatele cu privire la asistența juridică asigurată în cauză vor fi depuse atât la instanța de judecată cât si la SAJ.

 

1.3  În faza executării pedepselor

 Art.47. Cauzele având ca obiect amânarea sau întreruperea executării pedepsei, înlăturarea sau modificarea pedepsei, contestația la executare sau schimbarea în executarea unor hotărâri vor fi repartizate conform principiilor stabilite prin prezentul Regulament.

 

Cap II Asistența extrajudiciară în cadrul ajutorului public judiciar

 

Art.48. Asistența extrajudiciară se acordă persoanelor fizice în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

c) se află în situația în care nu poate face față cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obținerea unor consultații juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiție, fără a pune în pericol întreținerea sa ori a familiei sale în condițiile determinate de normele legale;

d) nu este exclus sau, după caz, decăzut din dreptul de a solicita acordarea de asistență juridică în temeiul OUG 51/2008, Legea 51/1995, ori al unei legi speciale, după caz;

e) cererea de asistență extrajudiciară i-a fost încuviințată de instanța competentă sau de către decanul baroului, atunci când drepturile sale materiale ar fi prejudiciate prin întârziere.

Art.49. Asistența extrajudiciară se poate acorda prin avocat ales sau desemnat de Serviciul de Asistența Judiciară si constă în acordarea de consultații, formularea de cereri, petiții, sesizări, inițierea altor asemenea demersuri legale, precum si în reprezentarea în fața unor autorități sau instituții publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuții jurisdicționale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime.

Art.50. Asistența extrajudiciară subvenționată în parte se asigură numai prin avocat ales.

Art.51. În vederea asigurării dreptului beneficiarului de a își alege avocatul, S.A.J. va afișa în loc vizibil si va publica în mediu informatic tabloul/lista avocaților care au optat pentru asigurarea asistenței judiciare ca formă a ajutorului judiciar.

Art.52. Directorul serviciului va certifica datele publicate, după verificarea acestora si a îndeplinirii condițiilor cerute pentru afișare.

Art.53. În ipoteza asigurării asistenței judiciare prin avocat desemnat, funcționarii S.A.J. vor verifica sumar admisibilitatea cererii si vor formula un referat scris cu propunerea de admitere/respingere a cererii pe care o vor înainta spre competentă soluționare decanului, consilierilor sau avocaților referenți.

Art.54. SAJ va desemna un avocat în considerarea compatibilității avocatului, a specializării acestuia, a complexității cauzei, a veniturilor obținute în urma asistenței judiciare lato sensu si a vechimii în profesie, repartizându-le cu precădere tinerilor avocați, stagiari sau definitivi.

Art.55. SAJ va colecta si centraliza toate plângerile, sesizările si cererile beneficiarilor asistenței extrajudiciare si ale avocaților care o asigură, iar funcționarul sef al serviciului va întocmi referate cu propuneri de soluții pe care le va înainta organelor de conducere competente.

Art.56. Asistența extrajudiciară se acorda numai persoanelor fizice având domiciliul sau reședința obișnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, care îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG 51/2008 si de Legea 51/1995 modificata si completata.

Art.57. Cetățenii străini si apatrizii beneficiază de asistență extrajudiciară în condițiile OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar si/sau numai potrivit tratatelor si acordurilor iar, în lipsa acestora, numai pe bază de reciprocitate. În cazul cetățenilor aparținând statelor membre ale Uniunii Europene sunt aplicabile dispozițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Art.58. Asistența extrajudiciară subvenționată integral se acordă persoanelor fizice care fac dovada faptului că venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul prevăzut de normele legale în vigoare.

Art.59. Prin familie se înțelege soțul, soția, persoanele care domiciliază si gospodăresc împreună cu solicitantul si persoanele care se află, potrivit, legii, în întreținerea lor.

Art.60. La stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizații, onorarii, rente, chirii, profit din activități comerciale sau dintr-o activitate independentă si altele asemenea, precum si sumele datorate în mod periodic, cum ar fi chiriile si obligațiile de întreținere.

Art.61. În vederea aprobării asistenței extrajudiciare în situații speciale se vor lua în considerare si următorii factori, enumerați exemplificativ:

a) situația materială, respectiv averea imobiliară si mobiliară, certificată prin declarație pe propria răspundere;

b) situația familială;

c) starea sănătății solicitantului si, după caz, a celorlalți membri ai familiei sale;

d) profesia si locul de muncă;

e) vârsta;

f) alte situații sau împrejurări speciale care pot fi avute în vedere si care exercită o înrâurire însemnată asupra situației patrimoniale a solicitantului si familiei sale (popriri ale venitului, despăgubiri datorate, efectele calamităților sau altor situații excepționale s.a.m.d.).

Art.62. Asistența extrajudiciară constă în acordarea de consultații, formularea de cereri, petiții, sesizări, inițierea altor asemenea demersuri legale, precum si în reprezentarea în fața unor autorități sau instituții publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuții jurisdicționale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime, inclusiv în cursul soluționării pe căi alternative a disputelor ce pot face obiectul acestora.

Art.63. Avocatul care a asigurat asistența extrajudiciară devine incompatibil cu asigurarea asistenței judiciare.

Art.64. Avocatul care asigură asistența extrajudiciară va sesiza de îndată SAJ atunci când se va afla în imposibilitate de a își continua mandatul si de a își asigura substituirea, neîndeplinirea acestei obligații constituind abatere specifică gravă sau, după caz, abatere disciplinară.

Art.65. Serviciul de Asistență Judiciară va îndruma solicitanții către instanțele competente, punând la dispoziția acestora formularele de cerere în forma avizată de consiliul baroului.

 Art.66. Plata onorariilor cuvenite avocaților care asigura asistență extrajudiciară, în temeiul aprobării decanului se efectuează pe baza referatelor de activitate cuprinse în borderouri ce se vor înainta de către Barou, ordonatorilor de credite din cadrul MJ, până la data de 15 ale lunii imediat următoare depunerii acestor borderouri la plătitori.

Art.66¹. În caz contrar, S.A.J. – Baroul Olt nu va mai repartiza delegațiile în urma solicitărilor instanțelor de judecată, organelor de urmărire penală, pentru una din formele de asistență judiciară, până la reglementarea situației financiare, respectiv plata acelor restanțe.

Art.67. Avocatul desemnat de decan să asigure asistența extrajudiciară părții ale cărei drepturi pot fi prejudiciate de întârziere se va limita la actele care nu suferă amânare si care întrerup cursul prescripției ori stingerii drepturilor sau al decăderii, după care va sesiza de îndată instanța în vederea încuviințării asistenței extrajudiciare, inclusiv a activităților deja desfășurate în baza aprobării decanului; în cazul consultațiilor sau a altor activități care nu mai ajung în fața instanței, pentru efectuarea plății este suficientă viza decanului.

 

Cap III Asistența judiciară stricto senso

 Art.68. Asistența judiciară se poate acorda prin avocat ales sau desemnat de Serviciul de Asistența Judiciară si constă în asistarea juridică sau reprezentarea solicitantului în proceduri judiciare, formularea de cereri, petiții, sesizări, apărări în fața autorităților judiciare sau cu atribuții jurisdicționale, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime.

Art.69. Asistența judiciară subvenționată în parte se asigură numai prin avocat ales din tabloul SAJ.

Art.70. În ipoteza asigurării asistenței judiciare prin avocat desemnat, funcționarii SAJ vor verifica sumar admisibilitatea cererii si vor formula un referat scris cu propunerea de admitere/respingere a cererii pe care o vor înainta spre competenta soluționare decanului, consilierilor sau avocaților referenți.

Art.71. SAJ va desemna un avocat în considerarea compatibilității avocatului, a specializării acestuia, a complexității cauzei, a veniturilor obținute în urma asistenței judiciare lato senso si a vechimii în profesie, repartizându-le cu precădere tinerilor avocați, stagiari sau definitivi.

Art.72. SAJ va colecta si centraliza toate plângerile, sesizările si cererile beneficiarilor asistenței judiciare si ale avocaților care o asigura, iar funcționarul sef al serviciului va întocmi referate cu propuneri de soluții pe care le va înainta organelor de conducere competente.

Art.73. Avocatul care asigură asistența judiciară va sesiza de îndată SAJ atunci când se va afla în imposibilitatea de a își continua mandatul si de a își asigura substituirea, neîndeplinirea acestei obligații constituind abatere specifică gravă sau, după caz, abatere disciplinară.

Art.74. Plata onorariilor cuvenite avocaților care asigura asistența judiciară în temeiul aprobării decanului se va face conform prevederilor art. 66 si art. 67 din Regulament.

Art.75. Avocatul desemnat de decan să asigure asistența judiciară părții ale cărei drepturi pot fi prejudiciate de întârziere se va limita la actele care nu suferă amânare si care întrerup cursul prescripției ori stingerii drepturilor sau al decăderii, după care va sesiza de îndată instanța în vederea încuviințării asistenței judiciare, inclusiv a activităților deja desfășurate în baza aprobării decanului, în măsura în care ulterior activității urgente a încheiat un contract de asistență juridică si cu respectarea art. 67 din Regulament.

Art.76. Avocatul care a asigurat asistența judiciară în urma desemnării de către decan nu se poate folosi de această împrejurare în negocierea contractului cu beneficiarul, încălcarea acestei dispoziții constituind abatere specifică gravă.

Art.77. În cursul judecății, SAJ va desemna un avocat care va asigura asistența judiciară numai pentru durata unei faze procesuale, la cererea persoanei interesate, care însă o poate reînnoi, în condițiile legii, după parcurgerea fiecărei etape procesuale.

Art.78. Asistența judiciară în cauze civile nu include si asistența juridică la executarea silită ulterioară a titlului executoriu.

Art.79. Asistența judiciară nu se acordă în următoarele situații:

a) atunci când acordarea asistenței judiciare nu este justificată din punct de vedere al beneficiului care l-ar aduce persoanei solicitante;

b) atunci când pretenția este vădit nejustificată, neîntemeiată sau, după caz, inadmisibilă;

c) în cazul cetățenilor străini atunci când legislația lor națională nu prevede un tratament similar pentru cetățenii români;

d) atunci când solicitantul a fost decăzut din dreptul de a beneficia de asistență judiciară.

Art.80. Cererea de acordare a asistenței se depune la Serviciul de Asistență Judiciară al baroului si se soluționează, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin decizie de admitere ori de respingere, după caz, de Decanul baroului sau de persoana desemnată potrivit art. 157 alin. (3) din Statutul profesiei, cu excepția cazurilor prev. de art. 38².

Art.81. În cazurile când asistența judiciară a fost încuviințată de instanță fără să fie avut în vedere un contract de asistență juridică, ci doar un buget alocat din fondul pentru ajutor public judiciar si încheierea a fost comunicată baroului, SAJ va afișa la loc vizibil si în mediu informatic copia încheierii pentru un termen de cel puțin 3 zile, atunci când condițiile cauzei permit acest lucru, si va desemna pe unul dintre avocații

interesați care au solicitat în scris acest lucru, ales potrivit criteriilor prevăzute de prezentul regulament ori de instrucțiunile, dispozițiile si normele emise în temeiul acestuia. În lipsa oricărei cereri, SAJ va desemna un avocat care a formulat opțiunea periodică în acest sens, care nu poate refuza decât motivat desemnarea.

Art.82. După posibilități, decanul baroului desemnează avocatul indicat sau ales de persoana căreia i se acordă asistența judiciară dintre persoanele înscrise în Registrul baroului pentru acordarea asistenței judiciare.

Art.83. Aprobarea decanului privind acordarea de asistență judiciară se trimite imediat SAJ pentru desemnarea unui avocat înscris în lista de repartiții.

Art.84. Hotărârea sau decizia se comunică solicitantului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii, dar cu cel puțin șapte zile anterior termenului acordat în cauza.

Art.85. S.A.J. aduce la cunoștința autorității care a solicitat în scris asistența judiciară numele avocatului desemnat, sediul profesional al acestuia si datele de contact aflate în evidențele sale.

Art.86. Avocatul desemnat poate să fie substituit de un alt avocat înscris în Registrul baroului pentru acordarea asistenței judiciare.

Art.87. În situații excepționale, dacă asigurarea asistenței judiciare implică activități desfășurate pe raza altui barou, avocatul desemnat este obligat să anunțe, în scris sau telefonic conducerea S.A.J., care, prin decanul baroului, va anunța, în termen util decanul baroului în raza teritorială a căruia se asigură asistență judiciară de un avocat care este membru al altui barou.

Art.88. La cererea justificată a avocatului care asigură asistența judiciara, avocatul desemnat poate fi înlocuit de conducerea SAJ, în situații temeinic motivate, onorariul încasat urmând a fi retrocedat avocatului substituent proporțional cu activitatea prestată, disputele fiind supuse arbitrajului decanului.

Art.89. Persoana căreia i s-a acordat asistență judiciară este obligată să înștiințeze organul care a încuviințat asistența judiciară în forma apărării prin avocat sau decanul baroului, asupra modificărilor intervenite în condițiile pe care se bazează acordarea asistenței judiciare, dacă situația materială a beneficiarului s-a îmbunătățit simțitor si poate să facă față, în tot sau în parte, cheltuielilor pentru care s-a acordat asistența.

Art.90. Avocatul desemnat să asigure asistența judiciară este obligat , de îndată ce a luat cunoștință de îmbunătățirea situației materiale a beneficiarului asistenței, să încunoștințeze S.A.J. cu privire la modificarea intervenită, urmând ca beneficiarul să fie obligat să achite onorariul convenit pentru asistența juridică.

Art.91. În cazul în care persoana respectivă nu va înștiința la timp despre schimbările intervenite în condițiile prevăzute de articolul precedent, aceasta poate fi obligată de organul care a dispus suspendarea sau, după caz, revocarea, în tot sau în parte, a deciziei de acordare a asistenței judiciare, să achite cheltuielile făcute din momentul intervenirii schimbării.

Art.92. Tipul si volumul activității desfășurate de avocat se certifică printr-un referat scris al avocatului, conform formularului adoptat de conducerea SAJ.(Anexa 1)

 

Cap IV Asistența judiciară specială

 Art.93. Dispozițiile prezentului capitol se aplică în toate cazurile în care asistența judiciară lato senso sau gratuită este prevăzută în prevederi speciale, derogatorii de la dreptul comun, în măsura în care nu contravin acestora (exemplificativ enumerate în continuare: asistența refugiaților si azilanților, asistența la dobândirea cetățeniei, asistența specială a copilului, asistența specială a victimei violenței în familie).

Art.94. Desemnarea avocaților care vor asigura asistența juridică se face de S.A.J. la cererea organelor competente sau a persoanelor interesate, potrivit criteriilor compatibilității avocatului, a specializării acestuia, a complexității cauzei, a veniturilor obținute în urma asistenței judiciare lato senso si a vechimii în profesie, repartizându-le cu precădere tinerilor avocați, stagiari sau definitivi.

Art.95. Plata onorariilor cuvenite pentru asistența judiciară asigurată se face potrivit dispozițiilor art.66 si art. 67 din Regulament.

 

Secțiunea IV

Modalitatea de repartizare a cauzelor

 

Cap I Principii

 Art.96. Principiul fundamental al funcționarii SAJ îl constituie asigurarea asistenței judiciare lato sensu efective prin desemnarea prealabilă a avocatului potrivit criteriilor compatibilității, specializării si al aplicării principiului confraternității, în lipsa alegerii exprese de către solicitantul asistenței.

Art.97. Fiecare componentă a asistenței judiciare este guvernată de principii proprii, determinate de specificul activităților, care guvernează repartizarea cauzelor.

Art.98. Prin normele si instrucțiunile emise în temeiul prezentului regulament se stabilesc criteriile de repartizare a cauzelor specifice fiecărui sector de activitate si subdomeniilor acestuia.

Art.99. În cazul asistenței judiciare obligatorii, în vederea asigurării unei asistențe efective si de calitate, se stabilește un plafon total de cauze desemnate fiecărui avocat în vederea asigurării asistenței juridice.

Art.100. Depășirea plafonului nu este permisă, cu excepția cazurilor prevăzute în regulament.

Art.101. Asistența judiciară obligatorie (din oficiu) va fi asigurată numai în urma desemnării prealabile de către SAJ, potrivit criteriilor compatibilității, specializării si al aplicării principiului confraternității.

Art.102. Excepția de la criteriul aplicării principiului confraternității (fundamentată pe creșterea calității asistenței asigurate în condițiile cunoașterii amănunțite a dosarului si pe eficientizarea asistenței juridice sub aspectul timpului afectat studierii cauzei) o constituie desemnarea avocatului ca urmare a opțiunii sale pentru continuitatea asistenței asigurate în cauza, în etapa sau fazele următoare ale procesului penal, condiționată de obținerea si atestarea acordului expres al beneficiarului asistenței juridice stricto sensu si/sau din oficiu.

Art.103. Pentru stimularea avocaților care optează pentru continuitatea asistenței, acesta nu va fi socotită atunci când se apreciază asupra distribuirii cauzelor si nici atunci când numai aceasta determină depășirea plafonului.

Art.104. În situația în care avocatul din oficiu desemnat nu optează să asigure asistența juridică în temeiul principiului continuității, cauzele vor fi redistribuite avocaților desemnați potrivit criteriilor adoptate prin normele metodologice.

Art.105. Pentru a stimula avocații care optează pentru asigurarea asistenței obligatorii în cursul nopții, al sâmbetelor si al sărbătorilor legale, la stabilirea repartizării cauzelor va fi avut în vedere numai numărul părților asistate, fără a fi luați în considerare factorii de multiplicare specifici.

Art.106. Asistența juridică ce urmează a fi asigurată în penitenciare, locuri de deținere si în afara localității de reședință a judecătoriei în raza căreia asigură asistența obligatorie va fi repartizata avocaților care au formulat opțiuni în acest sens, după criteriile mai sus stabilite.

Art.107. Repartizarea cauzelor de pe rolul judecătoriilor se face cu precădere către stagiari.

Art.108. Asistența extrajudiciară sau asistența judiciară este asigurată prin avocat desemnat de Serviciul de Asistență Judiciară în urma sesizării formulate de instanța care a încuviințat-o.

Art.109. Cauzele în care SAJ desemnează un avocat în vederea asigurării asistenței judiciare sau extrajudiciare vor fi repartizate potrivit criteriilor compatibilității, specializării si al aplicării principiului confraternității.

Art.110. Asistența judiciară specială va fi acordată potrivit dispozițiilor legale speciale care o guvernează si, acolo unde legea specială nu dispune, potrivit normelor adoptate de consiliul baroului.

Art.111. Cauzele repartizate potrivit articolelor 109 si 110 vor fi socotite în cuprinsul plafonului de repartizare, reglementat prin normele si instrucțiunile emise în temeiul prezentului regulament.

Art.112. Avocații pensionari CAAV sau ai oricărui alt sistem de pensii si avocații care nu au făcut dovada încheierii asigurării de răspundere profesională nu au vocație pentru desemnarea în vederea asigurării nici unei forme de asistență judiciară.

 

Cap II Opțiunea ( Anexa 3)

Art.113. Opțiunea reprezintă manifestarea de voință si angajamentul avocatului de a asigura asistența juridică din oficiu, asistența judiciară si extrajudiciară sau asistența specială în cauzele în care va fi desemnat.

Art.114. Opțiunea va cuprinde datele de identificare ale avocatului, coordonatele de contact, specificarea componentelor de asistență judiciară pentru care optează, mențiunea că a luat cunoștință de dispozițiile  prezentului regulament si orice alte date stabilite pe cale de norme sau instrucțiuni.

Art.115. În primele zece zile ale fiecărei luni, avocații interesați să asigure asistența juridică gratuită sau din oficiu vor formula opțiuni în acest sens, pe care le vor depune personal sau prin colaboratori ori pe care le vor expedia prin orice mijloace de comunicare la distanță (fax, e-mail, curierat rapid), apte să asigure primirea opțiunii în termen si să asigure dovada în acest sens.

Art.116. Funcționarii SAJ vor centraliza opțiunile formulate si vor întocmi liste pe care le vor afișa vizibil în incinta spațiilor SAJ si le vor publica în format electronic.

Art.117. Lista tuturor opțiunilor centralizate va fi afișată la sfârșitul celei de-a 11-a zi si va putea fi contestată de autorii opțiunilor nemenționate sau incomplet menționate până la sfârșitul celei de-a 12-a zi a lunii.

Art.118. Contestațiile vor fi colectate de funcționarii SAJ eliberându-se dovadă în acest sens, vor fi soluționate de funcționarul sef si de avocații referenți în cea de-a 13 zi iar lista astfel completată va fi publicată.

Art.1181. Repartizarea cauzelor se va face de către funcționarul șef în ordinea alfabetică, a opțiunii si a celorlalte criterii prevăzute în Regulament, în normele de aplicare si vor fi publicate prin afișare si format electronic.

 

Cap III Evidența repartizării cauzelor

 

Art.119. SAJ va ține evidența triplă a repartizărilor cauzelor, structurată după numele sau denumirea părții asistate, după numărul de înregistrare al cauzei la organul competent si după numele avocatului desemnat în cauză.

Art.120. Evidențele vor fi ținute atât pe suport material, consultarea acestora de către orice avocat interesat fiind permisă în condițiile instrucțiunilor emise cât si afișate în mediu informatic.

 

Secțiunea V

Drepturile, obligațiile, răspunderile si sancțiunile avocaților care asigură asistența juridică din oficiu sau gratuită

 

Cap I Drepturi si obligații

Art.121. Funcționarii SAJ vor întocmi un dosar de opțiuni al fiecărui avocat interesat si un dosar cu cereri de continuitate si cu copii ale fiecărei delegații corespunzător fiecărei cauze.

Art.122. Pentru activitatea profesională desfășurată în cauzele în care au fost desemnați din oficiu, avocații au dreptul la onorariu conform plafoanelor stabilite prin Protocolul încheiat între UNBR si Ministerul Justiției, plata acestora urmând să se facă din fonduri cu destinație specială si prevăzute distinct în Protocol si în contabilitatea plătitorilor.

Art.122¹. Plata acestor onorarii se va realiza în baza art.122, până la 15 ale fiecărei luni, imediat următoare depunerii borderourilor centralizatoare către plătitori, respectiv Tribunalul Olt.

Art.123. Pentru activitatea profesională desfășurată în cauzele în care au asigurat asistența extrajudiciară, avocații au dreptul la onorariu conform plafoanelor stabilite prin Protocolul încheiat între UNBR si Ministerul Justiției, plata acestora să se facă din fonduri cu destinație specială si prevăzute distinct în protocol si în contabilitatea plătitorilor.

Art.124. Pentru activitatea profesională desfășurată în cauzele în care au asigurat asistența judiciară, avocații au dreptul la onorariul convenit cu solicitantul, ce urmează a fi achitat din fondul special, fondul pentru ajutor public judiciar, în limitele stabilite potrivit dispozițiilor legale si dispus prin încheierea de admitere a asistenței judiciare si eventuala diferență, din resursele proprii ale solicitantului.

Art.125. Avocații desemnați din oficiu au dreptul să refuze contactul cu clientul în prezența reprezentantului organului de urmărire penală sau de cercetare penală ori a oricărei autorități publice, precum si în cazul în care există ori au cunoștință de un sistem de control al contactului cu clientul.

Art.126. Avocații au dreptul să formuleze plângeri împotriva actelor si dispozițiilor funcționarilor SAJ, ale Directorului SAJ, ale avocaților referenți, ale consilierilor si ale decanului.

Art.127. Avocații au dreptul să propună modificări si amendamente ale prezentului regulament, ale instrucțiunilor si normelor emise în temeiul acestuia, precum si recomandări de conduită, propunerile complete urmând a fi puse în discuție cu ocazia sesiunilor de consultări si/sau afișate atunci când decanul sau consilierii dispun astfel.

Art.128. Avocații au dreptul să participe la conferințele de pregătire profesională si la sesiunile de consultări.

Art.129. Avocații care au formulat opțiune pentru asistența juridică într-un sector de activitate nu pot refuza nemotivat desemnarea notificată prin orice mijloace de SAJ.

Art.130. Avocații care au formulat opțiune pentru asistența juridică într-un sector de activitate au obligația de a se asigura ca mijloacele de comunicare indicate în opțiune să fie în permanentă stare de funcționare si în caz contrar să sesizeze de îndată această împrejurare SAJ, indicând mijloace alternative de contactare.

Art.131. Avocații care au refuzat desemnarea sunt obligați să justifice în scris.

Art.132. Avocații desemnați pentru asistența juridică din oficiu, asistența judiciară si extrajudiciară sau asistența specială sunt datori să studieze temeinic cauzele care le au fost încredințate, să se prezinte la fiecare termen la instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituții, conform mandatului încredințat, să manifeste conștiinciozitate si probitate profesională, să pledeze cu demnitate față de judecători si de părțile din proces, să depună concluzii scrise sau note de ședință ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanța dispune în acest sens.

Art.133. Avocații nu pot asista sau reprezenta părți cu interese contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe.

Art.134. În asemenea situații, avocații desemnați sunt obligați să încunoștințeze S.A.J. pentru a lua măsurile ce se impun, în sensul înlocuirii acestora sau al desemnării unor avocați suplimentari în cauză, care să asigure apărarea celor aflați în conflict de interese.

Art.135. Avocații nu pot fi ascultați ca martori si nu pot furniza relații nici unei autorități sau persoane cu privire la cauza care le-a fost încredințată, decât dacă au dezlegarea prealabilă, expresă si scrisă a clienților.

Art.136. Calitatea de martor are întâietate față de calitatea de avocat cu privire la faptele si împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător. Dacă a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfășura nici o activitate profesională în acea cauză.

Art.137. Avocatul care acordă asistență judiciară, extrajudiciară, specială sau din oficiu nu are dreptul să primească de la cel asistat sau reprezentat o remunerație sau alte mijloace pentru acoperirea cheltuielilor, cu excepția situației când s-a convenit încheierea unui contract de asistență juridică, cu notificarea SAJ.

Art.138. Avocații care asigură asistența judiciară lato senso au obligația de a formula cereri si excepții si de a propune probe pentru clienții pe care îi asistă, în funcție de specificul cauzei.

Art.139. Avocații pot să retrocedeze fracțiuni din onorariu, proporționale cu activitatea prestată, confraților care îl substituie sau pe care îi substituie, disputele în acest sens fiind supuse arbitrajului decanului.

Art.140. Referatul privind asistența acordată în cauză vizat de organul competent la încetarea de drept a asistenței din oficiu sau a asistenței speciale, se va depune la SAJ.

Art.141. Avocații desemnați din oficiu sunt datori să formuleze si să depună referate explicative la solicitarea consilierilor coordonatori ori a funcționarului sef al SAJ.

Art.142. Solicitarea referatului explicativ se comunică de către funcționarii SAJ în scris, prin orice mijloace de comunicare la distanță (fax, e-mail, curierat rapid) apte să asigure primirea referatului în termenul solicitat, la coordonatele indicate de avocatul desemnat prin formularul de opțiune sau se comunică verbal, direct sau telefonic, împrejurare consemnată în scris de către funcționarul competent.

Art.143. Termenul de depunere este de 48 de ore, dacă nu s-a dispus altfel în cazul referatului solicitat de consilieri, respectiv de 72 de ore în cazul solicitării funcționarului sef.

Art.144. În situații urgente, impuse de asigurarea bunei desfășurări a actului de justiție, termenul obligatoriu poate fi redus până la limita a patru ore, iar referatul poate fi înlocuit de lămuriri verbale, consemnate într-o minută întocmită de funcționarii SAJ.

Art.145. Referatul poate fi depus personal sau prin colaboratori, prin orice mijloace de comunicare la distanță (fax, e-mail, curierat rapid), apte să asigure primirea referatului în termenul solicitat.

 

Cap II Răspunderi si sancțiuni

Art.146. Fapta decanului, consilierului sau avocatului referent care cu rea credință își îndeplinește necorespunzător sau cu rea credință nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin în temeiul acestui regulament constituie abatere disciplinară.

Art.147. Îndeplinirea cu întârziere a obligației de a asigura asistența judiciară din oficiu sau extrajudiciară sau judiciară stricto senso săvârșită cu rea credință sau din neglijență constituie abatere disciplinară.

Art.148. Este apărat de răspundere avocatul care a întârziat din motive neimputabile sie si care a formulat în prealabil cerere în acest sens organului solicitant, comunicând si SAJ un exemplar al acesteia.

Art.149. În măsura în care întârzierea a produs consecințe grave asupra bunei desfășurări a cauzei sau a ședinței de judecată, aceasta constituie abatere specifică gravă.

Art.150. Neîndeplinirea cu rea credință ori din neglijență a obligației de a notifica SAJ si instanța competentă cu privire la imposibilitatea de prezentare sau de a își asigura substituirea acolo unde regulamentul permite aceasta constituie abatere specifică gravă.

Art.151. Asigurarea asistenței judiciare extrajudiciară sau judiciară stricto senso sau din oficiu fără desemnare prin eliberarea prealabilă a delegației de către SAJ constituie abatere disciplinară gravă. Nu există cauze care înlătură caracterul de abatere al acestei fapte.

Art.152. Este apărat de răspundere avocatul aflat în imposibilitate obiectivă de a își îndeplini această obligație.

Art.153. Refuzul nemotivat de a asigura asistența juridică din oficiu sau extrajudiciară sau judiciară stricto senso în sectorul de activitate pentru care s-a formulat opțiune constituie abatere disciplinară.

Art.154. Omisiunea de a justifica în scris refuzul de a asigura asistența juridică din oficiu sau gratuită constituie abatere specifică.

Art.155. Omisiunea de a notifica SAJ schimbarea coordonatelor de contact ori funcționarea defectuoasă a acestora constituie abatere specifică.

Art.156. Refuzul repetat în cursul unei luni calendaristice de a asigura asistența ca urmare a desemnării, chiar motivat, constituie abatere specifică.

Art.157. Neîndeplinirea cu rea credință a obligației de a întocmi referatul solicitat, constatată la 10 zile după expirarea termenului, constituie abatere disciplinară gravă.

Art.158. Abaterile specifice se sancționează, în raport cu gravitatea acestora, cu pierderea priorității la repartizarea cauzelor pentru o perioadă de una pana la trei luni si/sau cu suspendarea dreptului de a formula opțiuni pentru asigurarea asistenței juridice gratuite si din oficiu pentru o perioadă de o lună până la sase luni de la data rămânerii definitive a soluției de sancționare.

Art.159. Abaterile specifice grave se sancționează cu suspendarea dreptului de a formula opțiuni pentru asigurarea asistenței juridice gratuite si din oficiu pentru o perioadă de șase luni până la doi ani de la data rămânerii definitive a soluției de sancționare.

Art.160. Sancțiunile pot fi dispuse ca sancțiuni principale sau cumulat, ca sancțiuni complementare sancțiunii principale.

Art.161. Funcționarii SAJ si avocații referenți vor înainta sesizările, privind abaterile specifice, consilierului coordonator împreună cu referatele lor în termen de cel mult trei zile de la data formulării sesizării sau a completării/precizării acesteia, urmând ca aceasta să fie soluționată cu celeritate.

Art.162. Soluția dată sesizării este stabilită de consilierul coordonator în baza referatelor întocmite de funcționarul sef si de avocatul referent. Soluția se comunică autorului sesizării, avocatului reclamat si funcționarului sef al SAJ, care o va avea în vedere la formularea propunerii de repartizare a cauzelor.

Art.163. Avocatul reclamat si autorul sesizării, numai atunci când acesta are calitatea de avocat, pot contesta motivat, în scris, soluția dispusă de consilierul coordonator, în termen de cinci zile de la comunicare, plângerea urmând a fi soluționată de decan, pe cale de decizie.

Art.164. Formularea contestației suspendă numai aplicarea sancțiunii specifice, iar decizia decanului este executorie.

Art.165. Aplicarea unei sancțiuni pentru o abatere specifică gravă nu este suspendată de formularea contestației, decât atunci când în cursul procedurii de soluționare a acesteia se dispune astfel.

Art.166. Sub sancțiunea decăderii, autorul sesizării va sesiza decanul în termen de cinci zile atunci când soluția nu i-a fost comunicată în termen de treizeci de zile de la data formulării sesizării în forma completată ori precizată.

Art.167. Sancțiunile specifice aplicate avocaților care au formulat opțiuni se notează în dosarul profesional.

Art.168. Abaterile disciplinare si abaterile disciplinare grave vor fi soluționate potrivit dispozițiilor Legii 51/1995, modificată si completată si cu ale Statului profesiei de avocat.

 

Cap III Dispoziții finale si tranzitorii

 

Art.169. SAJ informează lunar Consiliul Baroului în legătură cu desfășurarea activității de asistență judiciară si operațiunile financiar-bancare, inclusiv cu privire la cheltuielile reclamate de organizarea si funcționarea serviciului, prevăzute în buget distinct, conform art. 155 alin. (3)din Statutul profesiei de avocat.

Art.170. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 51/1995, modificată si completată, cu ale Statului profesiei de avocat si cu cele ale normelor procesuale.

Art.171. În aplicarea prezentului Regulament, Consiliul Baroului poate emite norme si instrucțiuni metodologice obligatorii privind conținutul opțiunii, conținutul referatelor, condițiile de formă si conținut ale cererilor de asistență juridică, ale proceselor verbale, sesizărilor si notificărilor întocmite de funcționarii SAJ sau ale avocaților desemnați să asigure asistența juridică din oficiu, precum si în orice alte probleme privind activitatea SAJ.

 

 

DECAN

Av. N. Călin